Vedtægter

Vedtægter for foreningen KvaNs venner

§1
Foreningens navn er KvaNs venner. Foreningens hjemsted er VIA University College, Campus C.
  
§2
Foreningens formål er at skabe et debatforum, der behandler kulturelle og undervisningsmæssige forhold af betydning for såvel folkeskolen som seminariernes uddannelsesmæssige indhold og rammer. Dette formål søges opfyldt gennem udgivelse af tidsskriftet KvaN og andre udgivelser samt afholdelse af konferencer.

§3
Medlemmer af foreningen er tidsskriftet KvaNs abonnenter.

§4
Foreningens besluttende myndighed er det årlige idé- og kritikmøde. Det afholdes én gang årligt, ofte i forbindelse med KvaNs konference for kontaktpersonerne på seminarierne.

Indkaldelse til dette årlige møde sker gennem udsendelse af dagsorden senest 14 dage før mødet.

Følgende punkter skal være på dagsordenen:

  • Valg af mødeleder og referent.
  • Beretning ved redaktionen.
  • Idéer og kritik i tilknytning til redaktionens arbejde.
  • Godkendelse af regnskab.
  • Godkendelse af budget.
  • Godkendelse af redaktionen – se §5.
  • Valg af 2 revisorer.
  • Eventuelt.

  
§5
Redigering og udgivelse af KvaN samt de øvrige aktiviteter nævnt i §2 varetages af den på det årlige idé- og kritikmøde godkendte redaktion.

Denne redaktion består af 4-5 personer, heraf mindst 2 lærere fra VIA University College – Læreruddannelsen i Århus. Redaktionen kan supplere sig med henblik på løsning af særlige opgaver. Den godkendte redaktion er alene ansvarlig over for det årlige idé- og kritikmøde.

Redaktionen forestår endvidere afviklingen af mødet – herunder udsendelse af dagsorden.
  
§6
De midler, der eventuelt oparbejdes gennem KvaNs virksomhed, kan alene anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
  
§7
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på det årlige idé- og kritikmøde. Forslag om vedtægtsændringer må være redaktionen i hænde senest d. 1. december og skal udsendes sammen med indkaldelsen til det årlige idé- og kritikmøde.
  
§8 
Opløsning af foreningen kan kun ske ved beslutning på to idé- og kritikmøder, enten på to årlige idé- og kritikmøder, eller på et årligt idé- og kritikmøde og et ekstraordinært indkaldt møde, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Eventuelt overskud skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
  
Ovenstående vedtægter er vedtaget på idé- og kritikmødet den 12. september 1994. De indeholder ændringer i forhold til dem, der blev vedtaget den 13. maj 1991 og som hermed ikke længere er gældende.

På forsamlingens vegne, underskrevet af Vibeke Boelt.

Note: I denne afskrift af det originale dokument er “Århus Fællesseminarium” erstattet af “VIA University College”, da der her blot er tale om en navneændring uden væsentlig betydning for indholdet.